Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP) – drugi krug: Objavljeno prethodno obavještenje (30. avgust 2021.)

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Direkcija za evropske integracije (DEI) Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i British Council u Bosni i Hercegovini najavljuju predstojeće pokretanje Poziva za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP BiH) – II krug. Cilj ovog Programa je pomoći BiH u razvoju profesionalnog i depolitiziranog sistema javne uprave zasnovanog na zaslugama kroz stručno usavršavanje i mobilnost nove generacije državnih službenika koji će biti zaduženi za proces pristupanja EU i voditi promjene tokom procesa proširenja.

Odabrani državni službenici imat će priliku pohađati  EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP BiH) – II krug. Cilj ovog Programa je pomoći BiH u razvoju profesionalnog i depolitiziranog sistema javne uprave zasnovanogdva dvosedmična specijalizirana programa obuke (ukupno 4 sedmice) koje će organizirati i sporovoditi Ècole Nationale d’Administration (prva sedmica u Parizu i druga sedmica u Strasburgu – Francuska) i College of Europe (dvije sedmice na Kampusu u Brižu i u Briselu – Belgija) a koji su prilagođeni kako profilima učesnika, tako i potrebama uprava u BiH, te učestvovati u  jednosedmičnoj radnoj sesiji o tematskim dokumentima, jednosedmičnom regionalnom programu za mobilnost i dvosedmičnom programu razmjene unutar BiH za sve učesnike – ukupno osam sedmica.

Prijave će biti otvorene od 2. do 20. septembra 2021. Glavni cilj ovog programa je izgraditi stručne kapacitete državnih službenika i usaditi im posvećenost državnoj službi usmjerenoj na EU kroz povećano znanje i razumijevanje procesa pridruživanja EU. Na kraju procesa odabira, uspješni kandidati će imati priliku da pohađaju dva intenzivna programa obuke koji se odnose na reformu javne uprave i proces pristupanja EU (po dvije sedmice za svaku temu), a koje će organizirati Ècole Nationale d’Administration i College of Europe, te će biti u prilici da učestvuju u radnoj sesiji o tematskim dokumentima/prijedlozima javnih politika, u jednosedmičnom regionalnom programu razmjene u jednoj od šest zemalja zapadnog Balkana i u dvosedmičnom programu razmjene unutar BiH. Sve ove aktivnosti imaju za cilj poticanje međusobne povezanosti i mobilnosti između ovih nosilaca promjene kroz omogućavanje programa razmjene unutar BiH i programa mobilnosti za Zapadni Balkan.

Kriteriji prihvatljivosti:

  • građani BiH koji uživaju puna politička i građanska prava;
  • državni službenici s jednom do sedam godina stručnog iskustva u oblasti EU integracija/pristupanja u javnoj upravi;
  • završen univerzitet s važećom BA i/ili MA/MSc diplomom
  • kandidat koji tečno govori engleski jezik na minimalno višem srednjem stepenu (B2).
  • kandidat koji može pohađati dvije (2) obuke u ukupnom trajanju od četiri (4) sedmice (2 sedmice po obuci), učestvovati u radnoj sesiji o tematskim dokumentima/prijedlozima javnih politika  (maksimalno jedna (1) sedmica, učestvovati u razmjeni unutar BiH u trajanju od dvije (2) sedmice i regionalnoj razmjeni u trajanju od jedne (1) sedmice (ukupno 8 sedmica)
  • kandidat nije odabran za učešće u 1. krugu ovog Programa i nije učestvovao ni u jednom od tri kruga Programa EU za mlade državne službenike na Zapadnom Balkanu od 2015. do 2019.

Konačna objava Poziva za podnošenje prijava i detaljan Pravilnik će biti dostupni na internetskoj stranici projekta 2. septembra 2021.

Izjava o odricanju od odgovornosti: Učešćem u našem procesu odabira svaki kandidat pristaje da njegovo ime i prezime budu na finalnim listama učesnika i rang listama koje će biti objavljene na oficijelnoj internetskoj stranici projekta.